Opći uvjeti prijevoza

OPĆI UVJETI PRIJEVOZA

putnika u linijskom autobusnom prijevozu

 

 

DOMI – PRIJEVOZ vl. Zdravko Domitran

Dragutina Domjanića 7a

49250 Zlatar, OIB: 75688421829

Tel/fax: 00358 (0)49 466 255, Mob: 00358 (0)99 3488 716

 

 

 

 TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim aktom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) obrt DOMI – PRIJEVOZ (u daljnjem tekstu prijevoznik) temeljem članka 4. stavak 1. točka 26.  Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi Opće uvjete prijevoza kojima se utvrđuju postupci i sredstva, obveze i prava koja su prijevoznik i korisnici usluga prijevoza – putnici dužni primjenjivati u obavljanju djelatnosti linijskog autobusnog prijevoza.

 

Članak 2.

 

Opći uvjeti sadrže uvjete obavljanja prijevoza, cijene usluga prijevoznika, pravila ponašanja putnika za vrijeme prijevoza, odredbe o prijevozu prtljage te pravila ponašanja posade vozila prema putnicima za vrijeme prijevoza.

 

Članak 3.

 

Cijena vozne karte određena je u trenutku kupovine karte važećim cjenikom.

 

 

Članak 4.

 

S odredbama ovih Općih uvjeta dužni su se upoznati vozači  autobusa i drugo prometno osoblje, te svi ostali zaposlenici obrta ovlašteni za njihovu potpunu i ispravnu provedbu.

 

UVJETI POD KOJIMA SE OBAVLJA PRIJEVOZ

 

Članak 5.

 

Kupnjom vozne karte prijevoznik se obvezuje putnika prevesti na određenoj relaciji uz naknadu koju putnik plaća prijevozniku.

 

Članak 6.

 

Prijevoznik je dužan prevesti putnika po voznom redu koji čini prilog dozvole za svaku liniju. Putnik je dužan brinuti se da na polaznom stajalištu ili međustajalištu uđe u autobus koji prometuje na liniji te na svojem odredišnom stajalištu izađe iz autobusa. Putnik može uči i izaći samo na stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje osim u slučaju više sile.

 

Članak 7.

 

Vozna karta se izdaje za jednokratnu vožnju, odnosno vožnju u jednom smjeru. Vozna karta osim datuma, vremena izdavanja, relacije za koju se izdaje i cijene, sadrži datum i vrijeme započinjanja prijevoza i obvezuje prijevoznika za dan i sat koji su na karti naznačeni. Vozne karte kupuju se od vozača autobusa prije nego autobus krene s mjesta ulazišta putnika.

 

Članak 8.

 

Mjesečna karta glasi na ime vlasnika i sadrži relaciju na kojoj vlasnik putuje i vrstu iste. Mjesečna karta izdaje se na određeno vrijeme uz mjesečnu naknadu ovisno o kategoriji osoba koje je koriste ( učenici, radnici). Mjesec se računa kalendarski od prvog do zadnjeg dana u mjesecu.

 

Članak 9.

 

Prilikom kontrole karata u vozilu kontrolor ili vozač će oduzeti oštećenu, nevažeću, krivotvorenu ili neovlašteno izmijenjenu voznu kartu, te istu predati u ured obrta. Putnik koji je koristio takvu kartu dužan je platiti punu cijenu koštanja vozne karte za relaciju na kojoj putuje, a u kojem putovanju ga je zatekao kontrolor ili vozač.

 

Članak 10.

 

Eventualne sporove među putnicima za vrijeme vožnje rješava vozačko osoblje (posada vozila). Sporove nastale između putnika i vozačkog osoblja (posade vozila) rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

 

Članak 11.

 

Ukoliko tijekom prijevoza dođe do prekida prijevoza iz razloga za koje nije odgovoran putnik, na zahtjev putnika prijevoznik će:

 •  svojim ili tuđim prijevoznim sredstvom prevesti putnika s prtljagom do odredišta bez naplate dodatne naknade za prijevoz u prihvatljivom vremenskom roku u kojem je moguće osigurati zamjenski prijevozni kapacitet
 • vratiti putnika s prtljagom u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu
 • vratiti putniku naknadu za neprijeđeni dio puta

 

PRAVA PUTNIKA SA INVALIDITETOM ILI SMANJENE POKRETLJIVOSTI NA PRIJEVOZ

 

Članak 12.

Prijevoznik mora izdati voznu kartu i ukrcati putnika sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti. Putniku sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću za izdane vozne karte ne zaračunavaju se dodatni troškovi.

 

Članak 13.

 

Putniku sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti prijevoznik besplatno osigurava pomoć u autobusima i to:

 • osiguravanje osnovnih informacija o putovanju u dostupnim oblicima na njegov zahtjev
 • ulazak ili izlazak tijekom stanki za vrijeme putovanja ako se u vozilu osim vozača nalazi i drugo osoblje

 

NAKNADA ŠTETE ZBOG ZAKAŠNJENJA PREKIDA ILI NEIZVRŠENJA PRIJEVOZA

 

Članak 14.

 

Prijevoznik se djelomično ili u cijelosti oslobađa odgovornosti prema putniku za štetu koja nastane zbog smrti, tjelesne ozljede ili duševne boli putnika, ako prijevoznik dokaže da je ista nastala zbog uzroka koji prijevoznik nije mogao predvidjeti, izbjeći ili ukloniti.

 

Članak 15.

 

Za štetu koja nastane zbog zakašnjenja duljeg od 15 minuta, prekida ili neizvršenja prijevoza prijevoznik nije odgovoran ako dokaže da do zakašnjenja, prekida ili neizvršenja prijevoza nije došlo grubom nepažnjom ili namjerno.

 

Članak 16.

 

Ukoliko za vrijeme prijevoza dođe do odustajanja od voznog reda izazvanog višom silom (tehnički kvar, prometna nezgoda, obilježja prometnog toka) prijevoznik se oslobađa odgovornosti za naknadu štete prema putniku, ukoliko dokaže da se isto nije moglo izbjeći.

 

Članak 17.

 

Zahtjev za naknadu štete zbog zakašnjenja ili prekida putovanja, mora se podnijeti prijevozniku u roku od 15 (petnaest) dana od kada je putovanje završeno ili kada je trebalo biti završeno pisanim putem na adresu prijevoznika. Odluku o postupanju po zahtjevu za naknadu štete donosi Povjerenstvo obrta u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 18.

 

Putnici isključeni iz prijevoza koji svojim ponašanjem uznemiruju druge putnike ili ne poštuju propise o javnom redu u vozilu za vrijeme putovanja, nemaju mogućnost podnijeti zahtjev za povrat naknade za prijevoz.

 

PRAVILA PRIJEVOZA PRTLJAGE I NAKNADA ŠTETE U PRIJEVOZU PRTLJAGE

 

Članak 19.

 

Putnik ima pravo unijeti u vozilo ručnu prtljagu koja se može smjestiti na za to predviđeno mjesto u vozilu i čuvati je sam. Za prijevoz ručne prtljage ne izdaje se i ne naplaćuje prtljažna karta. U slučaju da se za vrijeme prijevoza ošteti ili izgubi ručna prtljaga prijevoznik se oslobađa svake odgovornosti.

 

 Članak 20.

 

Vozač ne smije preuzeti na prijevoz eksplozivne i lako zapaljive tvari, nagrizajuće tvari, tvari neugodnog mirisa i ostale tvari koje mogu oštetiti i uprljati vozilo, umjetnine, nakit ili vrijednosne papire.

 

Članak 21.

 

Prijevoznik je dužan predati putniku njegovu ručnu prtljagu odmah nakon završenog putovanja. Nepreuzetu ili ostavljenu ručnu prtljagu prijevoznik je dužan čuvati najduže 15 (petnaest) dana od dana završetka putovanja.

 

Članak 22.

 

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem ručne prtljage, ako putnik dokaže da je do štete došlo krivnjom prijevoznika. Smatra se da je ručna prtljaga izgubljena ako se putniku ne preda u roku od 15 (petnaest) dana od dana završetka putovanja.

 

Članak 23.

 

Putnik mora zahtjev za naknadnu štete prijevozniku zbog gubitka ili oštećenja ručne prtljage podnijeti pismeno u roku od 15 (petnaest) dana od završetka putovanja.

 

PRAVILA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PRIJEVOZU

 

Članak 24.

 

Putnik je dužan čuvati voznu kartu do kraja putovanja i pokazati je na zahtjev voznog osoblja, inspekcijskih službi ili druge ovlaštene osobe prijevoznika ili nadležnih službi.

 

Članak 25.

 

Vozačko osoblje je prilikom ulaska u autobus dužno putniku naplatiti i izdati voznu kartu te je obvezno svakog putnika prekontrolirati da li posjeduje voznu kartu.

 

Članak 26.

 

Vozač autobusa ne smije na prijevoz primiti:

 • osobe koje sa sobom unose vatreno oružje, osim službenih osoba koje imaju ovlast nošenja oružja,
 • osobe u pijanom stanju,
 • djecu mlađu od 6 godina bez pratnje odrasle osobe,
 • žive životinje osim mačaka, psa i manjih životinja upakiranih kao ručna prtljaga kojom se sprječava ometanje putnika i nanošenje štete vozilu i putnicima.

 

 

Članak 27.

 

Vozač može udaljiti iz autobusa putnika koji:

 • narušava red i mir u autobusu,
 • ometa rad vozača autobusa,
 • ometa druge putnike u autobusu,
 • odbija kupiti voznu kartu.

 

POSTUPANJE S PRONAĐENIM STVARIMA

 

Članak 28.

 

Nakon završetka putovanja na liniji vozač je obavezan pregledati putnički prostor vozila i prtljažni prostor vozila i sve nađene stvari predati u ured obrta.

 

Članak 29.

 

Nađenim predmetima smatraju se svi oni predmeti koje su putnici izgubili ili zaboravili u autobusima, a pronašli su ih vozači. Prijevoznik je dužan čuvati pronađene predmete najduže 15 (petnaest) dana, nakon 15 (petnaest) dana prijevoznik stječe pravo raspolaganja pronađenim stvarima.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

 

Za sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima prijevoza primjenjuju se odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Sporove koji nastanu između putnika i prijevoznika rješavat će stvarno i mjesno nadležan sud. Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvijete prijevoza u skladu sa svojim poslovanjem i važećim zakonskim propisima.

 

 

 

                                                                                                                                    Vlasnik:

                                                                                                                                     Zdravko Domitran

 

 

Preuzmite PDF